Quá trình hình thành

Print
 
Trung tâm tư vấn Trắc địa và Xây dựng được thành lập trên cở sở sát nhập 2 bộ phận là phòng Trắc địa công trình và một phần phòng Thiết kế và và ứng  dụng  Công  nghệ  - Viện KHCN Xây dựng;
Trung tâm tư vấn Trắc địa và Xây dựng là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu và tài khoản riêng, trực thuộc Viện KHCN Xây dựng  (IBST) – Bộ Xây dựng, được thành  lập theo  Quyết định số 969/QĐ-VKH ngày 10/7/2007 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng.
Đăng ký hoạt động Khoa học Công nghệ số A-731 ngày 21/5/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Trụ sở: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội.
Hạng tư vấn: Hạng 1 (theo nghị định 12/2009/NĐ-CP).
The Center of Surveying and Contruction En- gineering (CSCE) was founded  by incorporating the Surveying Engineering Department and a part of the Design and Technological Application Department under IBST.
CSCE is a dependent accounting  Unit, having its own stamp and account, directly under  IBST
- Ministry of Construction. The Center was estab- lished according to decision N0.969/QD-VKH on July 10, 2007 by General Director of IBST.
Registration  N0. of Science and  Technology operation of the Center is A-731 on May 21, 2008 by Ministry of Science and Technology.
Office: 81 Tran Cung – Nghia Tan – Cau Giay – Hanoi.
Consulting rank: Rank number  1 (according to the Decree N0.12/2009/ND-CP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tin cũ: